Singapore Stopover: The Entertainment Circuit 1920–1940

31 JAN 2019